سرویس سمعک

سرویس سمعک

سرویس سمعک سرویس سمعک مانند سرویس هر قطعه دیگری به دلیل گذشت زمان و مستهلک شدن قطعه لازم می شود. این مستهلک شدن در پی گذشت زمان نیاز به تعمیر هر وسیله ای از جمله سمعک را آشکار می کند. اما نکته قابل توجه درباره سرویس سمعک این است که نمی توان مشخص کرد که …

سرویس سمعک ادامه »